Η αναγκαιότητα της εκτίμησης ενός ακινήτου

 
Την τελευταία δεκαετία, με την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη και διάδοση των στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων, προέκυψε παράλληλα η αναγκαιότητα των εκτιμήσεων, ως απαραίτητο στοιχείο κάθε πράξης χορήγησης δανείου.
 
Η εκτίμηση προσδιορίζει και καθιστά συγκεκριμένη την εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της όλης διαδικασίας χορήγησης.
 
Στην Ελλάδα, ο προσδιορισμός των Εμπορικών Αξιών των ακινήτων αποτελούσε αντικείμενο και βασική παράμετρο των διαφόρων οικονομικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων και εκφραζόταν αποσπασματικά, κατά το δοκούν και χωρίς κανένα οικονομοτεχνικό κριτήριο.
 
Η θεσμοθέτηση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών αντιμετώπισε, έστω μερικώς, το πρόβλημα, αλλά σαφώς έθεσε τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό, την κοινωνική δικαιοσύνη στον συγκεκριμένο τομέα και την συμμόρφωση στα ισχύοντα της ευρωπαϊκής κοινότητας.
 
Στα πλαίσια της ορθολογικής ανάπτυξης και λειτουργίας της κτηματαγοράς, η έννοια της εκτίμησης αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο και συμβάλλει στην δημιουργία υποδομής και διευκόλυνσης των κτηματικών συναλλαγών.
 
Η ταχύτατη ανάπτυξη του Real Estate παγκοσμίως, επέφερε πλήθος αλλαγών και καινοτομιών στην συμβατική έννοια της Εμπορικής Αξίας των ακινήτων, η οποία εξαρτάται πλέον από πλήθος παραμέτρων, από τον οικονομικό προσανατολισμό της κοινωνίας και από τις οικονομικές και πολιτικές επιλογές.
 
Σήμερα, η εκτίμηση απαιτεί απόλυτη τεκμηρίωση, η οποία αποτελεί απόρροια έρευνας της Κτηματαγοράς και της χρησιμοποιήσεως συγκεκριμένων εκτιμητικών μεθόδων και σε ορισμένες περιπτώσεις, συνδυασμό οικονομοτεχνικών μοντέλων και στατιστικών μεθόδων, που αφορούν στο ρίσκο της επένδυσης.
 
Βέβαια, στην Ελλάδα, η συγκροτημένη Κτηματαγορά (Real Estate), διανύει ακόμα την παιδική της ή έστω την προεφηβική της ηλικία. Δεν έχει γίνει συνείδηση ότι η ύπαρξη μιας τεκμηριωμένης εκτίμησης, αποτελεί βασικό σημείο διευκόλυνσης, αλλά και πολύ περισσότερο εξασφάλισης των συμφερόντων του ενδιαφερόμενου.
 
Η πολιτεία, αλλά και όλοι οι ασχολούμενοι με το αντικείμενο φορείς, πρέπει να συμβάλλουν ώστε ο πολίτης να αποκτήσει “συνείδηση” σε ό,τι αφορά την αποτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων. Το γεγονός αυτό θα τον προφυλάξει από άστοχες ενέργειες, λανθασμένες επιλογές και ασφαλώς θα συμβάλλει στην ψυχική του ηρεμία.
 
Καθίσταται απολύτως κατανοητό ότι τα ανωτέρω δεν δύνανται να επιτευχθούν με ερασιτεχνισμούς, αλλά απαιτείται η συνδρομή επαγγελματιών εκτιμητών.
 
Σήμερα οι εκτιμήσεις αναφέρονται τόσο στις ιδιωτικές κατασκευές (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, κλπ) όσο και στις επαγγελματικές (κτίρια γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχεία, εμπορικές και βιομηχανικές κατασκευές, κλπ). Στην περίπτωση της κατοικίας, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στον εκτιμητή για να διαπιστώσει κατά πόσο η επιλογή του ακινήτου είναι σωστή, με βάση τις ανάγκες του, κατά πόσο ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κατά πόσο συμφωνεί με τις υπάρχουσες εμπορικές αξίες ομοειδών ακινήτων.
 
Η εκτίμηση ενός επαγγελματικού ακινήτου, είναι περισσότερο σύνθετη, και η συνδρομή του επαγγελματία εκτιμητή έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία.
 
Στα επαγγελματικά ακίνητα λαμβάνονται υπόψη πλήθος παραμέτρων, βασικότερες των οποίων είναι εκείνες των χρήσεων γης, των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και περιορισμών, της θέσεως και ποιότητας του ακινήτου, της απόσβεσης κεφαλαίου, της σκοπιμότητας της επένδυσης σε σχέση με την κατάσταση και την αξία του ακινήτου. Επανειλημμένα παρατηρήθηκαν περιπτώσεις, στις οποίες αποκτήθηκαν ακίνητα (ιδίως γεωτεμάχια) έναντι υψηλών ποσών και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες για τις οποίες αποκτήθηκαν, λόγω απαγορεύσεως των σχετικών χρήσεων.
 
Η ανάπτυξη νέων προηγμένων εκτιμητικών μεθόδων, σε συνδυασμό με την στατιστική του ρίσκου προς αποφυγή αστοχιών, προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην διαδικασία εκτίμησης μίας ακίνητης περιουσίας.
 
Έχουμε ήδη εισέλθει σε μία εποχή όπου η Κτηματαγορά θα αναπτύσσεται πιο συντεταγμένα και θα ακολουθεί συγκεκριμένες κατευθύνσεις, που θα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο πολύχρονης εμπειρίας, αλλά και συγκεκριμένων οικονομοτεχνικών επιλογών.
 
Στα πλαίσια αυτής της νέας φάσης ανάπτυξης της κτηματαγοράς, η συμβολή - συμμετοχή του επαγγελματία εκτιμητή θα είναι απαραίτητη.